Gedragsregels en vertrouwenspersonen

De GHV vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of geaardheid, veilig kan sporten. Seksuele intimidatie en machtsmisbruik door begeleiders horen daar uiteraard niet bij. Wij hebben dan ook met elkaar gedragsregels afgesproken en er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn leden van de club, een man en een vrouw, die benaderd kunnen worden bij vertrouwelijke situaties waarbij de club, individuele leden of een groep leden een rol speelt.

Namen en contactgegevens vertrouwenspersonen

Ans Oomen
telefoon: 035-6234260
e-mail: vertrouwenspersoon1@ghv.nl

Frits van Bemmel               
telefoon: 0346-212549
e-mail: vertrouwenspersoon2@ghv.nl

Wanneer je een vertrouwelijke kwestie wilt bespreken, kun je je wenden tot een van de vertrouwenspersonen. Het bestuur heeft tevens een meldplicht bij de KNSB of het Centrum Veilige Sport. Naast melding van een incident, zal het bestuur zich uiteraard ook inspannen om incidenten correct af te handelen.

 

Onze gedragsregels (seksuele) intimidatie

1.     De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2.     De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3.     De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4.     Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5.     De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6.     De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7.     De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8.     De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9.     De begeleider zal de sporter geen (i)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10.  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

 

Lid worden Overzicht